Yhdistyksen säännöt

                                                                            SÄÄNTÖMALLI      1

Suomen Sosionomit ry
yksi kokous, yksi jäsenryhmä

 

 

 

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Sosionomit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on Sosionomien (AMK ja Yamk) ammatillisen aseman parantaminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pitää yhteyttä alan oppilaitoksiin ja järjestää koulutus- sekä informaatiotilaisuuksia.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia.

 

 1. Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Sosionomi AMK tai Yamk koulutuksen saanut henkilö tai henkilö, joka opiskelee kyseisiä tutkintoja. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uuden jäsenen hakemuksesta ja voi hyväksyä jäseneksi myös jonkun muun koulutuksen saaneen henkilön. Lisäksi henkilön on suositeltavaa olla Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry:n jäsen.

 

 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 1. Jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 

 1. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kaksi kalenteri vuotta.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaistella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 1. Tilikausi tai tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskaudella syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

 1. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen www-sivuilla ja Jyty-lehdessä.

 

 

 1. Varsinaiset kokoukset

 

              Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänen laskijaa.
 3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.