Sosiaalihuollon ammattioikeudet

9.3.2016

Julkaistu 24.2.2016 valviran sivuilla/ Teksti lainattu valviran sivuilta 9.3.2016

 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tulee voimaan 1.3.2016 – Mikä muuttuu?

Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lain voimaantulon jälkeen Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Valvira vastaanottaa hakemuksia 1.3.2016 alkaen.

Valvira voi myöntää sosiaalihuollon ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia:

 • oikeuden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä
 • oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä
 • rajoitetun ammatinharjoittamisluvan

Laillistusta tai nimikesuojauksen rekisteröintiä haetaan vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sosiaalialan opiskelijoita ei merkitä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat:

 • sosiaalityöntekijä
 • sosionomi,
 • geronomi

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden edellä mainittuihin ammatteihin. Katso hakuohjeista tarkemmin kohdasta Hakemusohjeet (valvira.fi)

Laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti myös muu kuin laillistettu ammattihenkilö. Tällöin henkilön on kuitenkin oltava kyseiseen ammattiin opiskeleva ja hänen on täytettävä laissa säädetyt tarkemmat edellytykset. Katso asiasta lisää sivulta Tilapäinen toimiminen sosiaalialan ammattihenkilön tehtävissä (valvira.fi)

Nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat:

 • lähihoitaja
 • kodinhoitaja
 • kehitysvammaistenhoitaja

Sosiaalihuollon nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden edellytyksenä on, että henkilö on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin nimikesuojattuna ammattihenkilönä. Katso hakuohjeista tarkemmin kohdasta Hakemusohjeet (valvira.fi)

Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia muukin henkilö, jolla on tehtävien kannalta riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito.

Työelämässä jo olevat ammattihenkilöt

1. maaliskuuta 2016 jälkeen kaikki henkilöt, jotka ovat olleet aiemmin voimassa olleiden säädösten mukaan kelpoisuusehdot täyttäviä, ovat oikeutettuja toimimaan kyseisen laillistettavan ammattihenkilön tehtävissä tai toimimaan suorittamansa koulutuksen perusteella nimikesuojattuna ammattihenkilönä siihen asti, kunnes heidän ammattioikeushakemus on Valvirassa käsitelty. Oikeus toimia tehtävässä ilman laillistusta tai nimikesuojausta on voimassa kuitenkin enintään 31.12.2017 asti.

Työelämässä jo olevia ammattihenkilöitä kehotetaan toimittamaan laillistusta tai nimikesuojausta koskeva hakemus Valviraan hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä, jotta hakemus ehditään käsitellä ennen 31.12.2017. Valviralla on lain mukaan 6 kuukautta aikaa käsitellä hakemus.

Katso hakuohjeista tarkemmin kohdasta Hakemusohjeet (valvira.fi)

1.3.2016 jälkeen valmistuvat

1. maaliskuuta 2016 jälkeen valmistuvien tulee välittömästi valmistumisen jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä tai oikeutta käyttää nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

1.3.2016 jälkeen tutkinnon suorittanut ja Valvirasta laillistamista hakenut henkilö on oikeutettu toimimaan kyseisen sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti siihen asti, kunnes hänen ammattioikeushakemuksensa on Valvirassa käsitelty. Sosiaalityöntekijän laillistusta hakeneella henkilöllä ei ole kuitenkaan ennen myönteisen laillistamispäätöksen tekemistä sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Katso hakuohjeista tarkemmin kohdasta Hakemusohjeet (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri

Kaikki sosiaalihuollon laillistetut ja nimikesuojatut ammattihenkilöt merkitään Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Rekisteri on käytössä viimeistään 1. päivänä elokuuta 2016.

 

 

 

Hakemusohjeet

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 24.2.2016

 

 

 

Tällä sivulla ohjeistetaan, miten Suomessa tutkinnon suorittaneet hakevat laillistusta ja nimikesuojauksen rekisteröintiä Valvirasta.

Hakeminen

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain voimaantulon (1.3.2016) jälkeen rekisteriin hakeutuvat sosiaalihuollon ammattihenkilöt toimittavat hakemukset Valviraan paperisina. Hakemuksen toimittaa hakija itse. Valvirassa siirrytään sähköiseen asiointiin myöhemmin vuonna 2016. Tämä tulee helpottamaan ja nopeuttamaan hakemista. Hakuohjeita täydennetään, kun sähköisen asiointi avautuu.

Oikean yläkulman pikalinkeistä pääset suoraan ammattihenkilökohtaisiin hakuohjeisiin. Linkit hakulomakkeisiin löydät kunkin ammattioikeusosion hakuohjeiden yhteydestä.

Hakemuksen käsittelyaika

Lain mukaan Valviran on siirtymäaikana (ennen 31.12.2017) ratkaistava Suomessa tutkinnon suorittaneiden osalta hakemus 6 kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun kaikki hakemukseen tarvittavat asiakirjat on vastaanotettu.

Hakemusten tarkkaa käsittelyaikaa on vielä tällä hetkellä vaikea arvioida, koska hakemusmääriä ei pystytä ennakoimaan.

Päätös

Valviran päätös on maksullinen. Maksun suuruus riippuu siitä, hakeeko hakija laillistusta vai nimikesuojauksen rekisteröintiä ja haetaanko tätä Suomessa vai ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella. Maksuluokkiin voi tutustua tarkemmin Valviran sivuillaMaksut (valvira.fi).

Lasku ja päätös tai todistus nimikesuojauksen rekisteröinnistä lähetetään hakijalle tavallisessa kirjekuoressa, jossa ei ole Valviran logoa. Lasku lähetetään erillisenä postilähetyksenä hakijan osoitteeseen.

Päätös annetaan joko suomen- tai ruotsinkielisenä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin tulevat merkinnät

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitään lakiin kirjatut tiedot. Julkisessa rekisterissä näkyy henkilön nimi, rekisteröintinumero, syntymävuosi ja ammattihenkilön ammattipätevyys sekä mahdollinen tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta.

Rekisteriin merkitään hakemuksesta ammattioikeuden lisäksi  tiedot sosiaalihuollon ammattihenkilön suorittamasta lisäkoulutuksesta: sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), ammatillinen lisensiaattitutkinto ja korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutus. Kun lisäkoulutuksen merkintä pyydetään tekemään rekisteriin ammatinharjoittamisoikeuden hakemisen yhteydessä, tästä ei peritä erillistä maksua. Muutoin merkinnästä peritään maksuasetuksen mukainen maksu.

Rekisteri on käytössä viimeistään 1.8.2016.

Rekisterin julkista tietopalvelua voi käyttää kuka vain ja tarkistaa ammattihenkilön ammattipätevyyden.

 

 

Päivitetty 8.3.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalityöntekijän laillistus

 

 

 

 

 

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

 • ylempi korkeakoulututkinto = yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto TAI ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • yliopistolliset opinnot = yliopiston hyväksymien tutkintovaatimusten mukaiset sosiaalityön opinnot (mukaan lukien avoin yliopisto)

Molempien vaatimusten on täytyttävä, jotta henkilölle voidaan myöntää oikeus harjoittaa sosialityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Mikäli tutkinto on suoritettu ennen 1.8.2005 tai opinto-oikeus on myönnetty ennen 1.8.2005 ja opinnot on suoritettu loppuun ennen 31.7.2008, ja haluaa hakea oikeutta harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, kannattaa ennen hakemuksen toimittamista tutustua oheiseen listaukseen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottavista opinnoista.

Linkki PDF-tiedostoon, jossa listattu sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottavat opinnot (pdf)

Linkki hakemuslomakkeeseen (suomi.fi)

Hakemuksen liitteinä on toimitettava:

 • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
 • jäljennös tutkintotodistuksesta (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)
 • jäljennös toteutuneesta koulutusohjelmasta, esim. tutkintosodistuksen liitteestä tai opintosuoritusotteesta (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Mikäli sosiaalityön pääainetta vastaavat opinnot on suoritettu ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi (eivät sisälly korkeakoulututkintoon), hakemuksen liitteenä on toimitettava myös

 • jäljennös todistuksesta, josta ilmenee erikseen suoritettujen sosiaalityön opintojen sisältö ja laajuus (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Mikäli tutkinto on suoritettu ennen vuotta 1984, hakemuksen liitteenä on toimitettava lisäksi

 • Jäljennökset työtodistuksista sosiaalityön tehtävistä ennen vuotta 1984 (hakijan on osoitettava, että on toiminut ennen vuoden 1983 loppua sosiaalityön tehtävissä vähintään yhdeksän kuukautta)

Virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja antaa Suomessa julkinen notaari. Lisätietoa julkisesta notaarista löytyy maistraatin sivuilta, jonne pääsee myös sivun alalaidasta löytyvän linkin avulla.

 

 

 

 

 

 

 

Sosionomin laillistus

 

 

 

 

 

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.

Valvira myöntää oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä myös henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK) -tutkintoa edeltäneen kokeiluajan tutkinnon tai tätä ennen suoritetun opistotasoisen tutkinnon.

Opistotasoiset tutkinnot, jotka täyttävät sosionomin laillistukselle asetetut koulutusvaatimukset ovat:

 • sosiaalikasvattaja
 • sosiaaliohjaaja
 • kehitysvammaisten ohjaaja
 • sosiaalialan ohjaaja
 • diakoni

Linkki hakemuslomakkeeseen (suomi.fi)

Hakemuksen liitteinä on toimitettava

 • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
 • jäljennös tutkintotodistuksesta (oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)
 • jäljennös toteutuneesta koulutusohjelmasta, esim. tutkintosodistuksen liitteestä tai opintosuoritusotteesta (oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja antaa Suomessa julkinen notaari. Lisätietoa julkisesta notaarista löytyy maistraatin sivuilta, jonne pääsee myös sivun alalaidasta löytyvän linkin avulla.

 

 

 

 

 

 

 

Geronomin laillitus

 

 

 

 

 

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa geronomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.

Sosiaalialalle soveltuvia korkeakoulututkintoja geronomin osalta ovat:

 • geronomi (AMK) -tutkinto
 • geronomin tutkintoa edeltäneenä kokeiluaikana suoritetut tutkinnot

Linkki hakemuslomakkeeseen (suomi.fi)

Hakemuksen liitteinä on toimitettava

 • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
 • jäljennös tutkintotodistuksesta (oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)
 • jäljennös toteutuneesta koulutusohjelmasta, esim. tutkintosodistuksen liitteestä tai opintosuoritusotteesta (oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja antaa Suomessa julkinen notaari. Lisätietoa julkisesta notaarista löytyy maistraatin sivuilta, jonne pääsee myös sivun alalaidasta löytyvän linkin avulla.

 

 

 

 

 

 

 

Lähihoitajan nimikesuojaus

 

 

 

 

 

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden käyttää lähihoitajan ammattinimikettä sosiaalihuollon ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (eli lähihoitaja-tutkinnon) Suomessa.

Hakemuksen liitteinä on toimitettava

 • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
 • jäljennös tutkintotodistuksesta (oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Terhikissä jo olevat lähihoitajat ja hakuohjeet

Terhikissä jo olevien lähihoitajien osalta hakemuslomakkeessa pyydetään ilmoittamaan aiemmin annettu rekisteröintinumero. Tällöin hakemuslomakkeen lisäksi muita liitteitä ei tarvitse toimittaa. Muutoin hakemuslomakkeen yhteydessä on toimitettava yllä mainitut liitteet (virkatodistus tai jäljennös passista sekä jäljennös tutkintotodistuksesta).

Linkki Hakemuslomakkeeseen (suomi.fi)

Virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja antaa Suomessa julkinen notaari. Lisätietoa julkisesta notaarista löytyy maistraatin sivuilta, jonne pääsee myös sivun alalaidasta löytyvän linkin avulla.

 

 

 

 

 

 

 

Kodinhoitajan nimikesuojaus

 

 

 

 

 

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden käyttää kodinhoitajan ammattinimikettä henkilöille, jotka ovat suorittaneet kodinhoitaja-tutkinnon Suomessa.

Linkki hakemuslomakkeeseen (suomi.fi)

Hakemuksen liitteinä on toimitettava

 • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
 • jäljennös tutkintotodistuksesta (oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja antaa Suomessa julkinen notaari. Lisätietoa julkisesta notaarista löytyy maistraatin sivuilta, jonne pääsee myös sivun alalaidasta löytyvän linkin avulla.

 

 

 

 

 

 

 

Kehitysvammaistenhoitajan nimikesuojaus

 

 

 

 

 

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden käyttää kehitysvammaistenhoitajan ammattinimikettä henkilöille, jotka ovat suorittaneet kehitysvammaistenhoitaja-tutkinnon Suomessa.

Linkki hakemuslomakkeeseen (suomi.fi)

Hakemuksen liitteinä on toimitettava

 • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
 • jäljennös tutkintotodistuksesta (oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja antaa Suomessa julkinen notaari. Lisätietoa julkisesta notaarista löytyy maistraatin sivuilta, jonne pääsee myös sivun alalaidasta löytyvän linkin avulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säädökset

 

 

 

 

 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 (finlex.fi)

Asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 153/2016 (finlex.fi)

Päätöksiä koskevat maksut määräytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön antaman maksuasetuksen perusteella (finlex.fi)

 

 

 

 

 

 

 

Katso myös

 

 

 

 

 

Valviran päätösten, lupien, todistusten ja muiden suoritteiden maksut (valvira.fi)

Lisätietoa julkisesta notaarista (maistraatti.fi)